יום א', כט’ בכסלו תשע”ה
    יצירת קשר  
קרא עוד...
בידך נמצאת כעת תפילה בעלת כח אדיר שאין ביכולת הדמיון לשער את גדולתה ועוצמתה! שיעלה לרצון לפני הקב"ה כאילו ירדנו לתכלית הכוונה ויעשו את פעולתם על הצד הטוב ביותר! לשובם המהיר הביתה בריאים ושלמים בגופם ובנפשם של - יעקב נפתלי בן רחל דבורה, גלעד מיכאל בן בת גלים, אייל בן איריס תשורה ניתן לומר את התפילה בכל שעות היממה, ובכל ימות השנה, ע"י גברים / נשים ללא כל מניעה או הגבלה.
קרא עוד...
וְחַנָּה, הִיא מְדַבֶּרֶת עַל-לִבָּהּ--רַק שְׂפָתֶיהָ נָּעוֹת, וְקוֹלָהּ לֹא יִשָּׁמֵעַ.
קרא עוד...
קרא עוד...
סוד גדול ונורא, וכתוב שם שכל מי שמעיין בסוד הנפלא והנורא הזה על מכונו, אפילו פעם אחת בשנה, ובפרט בערב פסח, מובטח לו שינצל באותה שנה מכל מכשול וממיתה משונה, ושום אדם לא ימשול בו, וכל אויביו יפלו תחתיו, והוא על במותימו ידרוך, ובכל אשר יפנה יצליח ובכל עסקיו ירויח, עד ביאת הגואל אמן סלה:
קרא עוד...
סגולה מהמגיד מקוז'ניץ זי"ע, שסיפר בכל שבת מברכים ניסן שלשה סיפורים מהרה"ק הרבי ר' אלימלך מליז'ענסק זי"ע, והוא סגולה לפרנסה.ויהי רצון שבזכות שלושת הסיפורים – יהיה לכל עם ישראל ולנו חג הפסח ברווח, ותכף ומיד ממש נזכה כולנו לרכוש גדול בגשמיות וברוחניות ולגאולה שלמה.
קרא עוד...
כתוב בגמרא במסכת סוטה י"ד - "מפני מה נסתתר קברו של משה מעיני בשר ודם? מפני שגלוי וידוע לפני הקב"ה שעתיד בית המקדש להיחרב ולהגלות את ישראל מארצם, שמא יבואו לקבורתו של משה באותה שעה, ויעמדו בבכיה, ויתחננו למשה ויאמרו לו: משה רבנו עמוד בתפילה בעדנו, ועומד משה ומבטל את הגזרה". אומנם אין לנו את מקום קבורתו של משה אך יש לנו את תאריך פטירתו. ויום הולדתו ז' באדר. בערב יום ז' באדר, כך אומר הבן איש חי, מדליקים נר לכבוד משה רבינו . לא צריך לומר כלום אלא "משה רבינו משה רבינו עמ"י בצער" ועומד משה ומבטל את הגזירה.וסגולה מאביו של הרמב"ם להגיד מזמור צ' - תפילה למשה - בכל עת לכל הישועות.
קרא עוד...
(נכתב ע"י ר' נתן מברסלב זצ"ל- תלמידו המובהק של ר' נחמן מברסלב זצוק"ל)
קרא עוד...
פרשת המן - סגולה לפרנסה , מובא בספרים הקדושים בשם ר' מנחם מנדל מרימינוב זצוק"ל, סגולה מיוחדת לפרנסה, לקרוא את "פרשת המן" שניים מקרא ואחד תרגום ביום השלישי בשבוע בו קוראים פרשת בשלח. "הנני ממטיר לכם לחם מן השמים", שנאמר בתה' "פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון". לפי הירושלמי, בברכות יש לומר את פרשת המן מדי יום: "כל האומר פרשת המן בכל יום, מובטח לו שלא יתמעטו מזונותיו".
קרא עוד...
הגמרא במסכת פסחים (קי"ח א') שואלת: מאי ברכת השיר?! רבי יוחנן אומר: נשמת כל חי!!! קבלה מרבי יהודה החסיד ז"ל לעורר זכות יעקב אבינו ע"ה ברכת שיר השבח "נשמת כל חי" העצה הנפלאה להוושע בכל העניינים, בדוק ומנוסה! לרפואה, פרנסה, זיווג, בנים, שלום בית וכו'
קרא עוד...
קרא עוד...
ראש דג או ראש כבש ? תפוח בדבש ויהי רצון . ראש השנה הוא חג של מחשבה, הרהורי תשובה, עבודה ועשייה פנימית, יום הכיפורים הוא יום של דיבורים, תפילות ווידויים, סוכות חג של עשיה ובניה, בונים סוכה, ומתקנים לשנה הבאה עלינו לטובה ולברכה מחשבה דיבור ומעשה. מתחילים מהראש - תיקון המחשבות , ואיפה המחשבות שלנו הנשים, בהכנת הסימנים שיהיו לרצון, כשכל סימן מסמל את הרצון שלך לשפר ולהשתפר {שופר}, וכל סגולה הופכת אותך למסוגלת לקבל את השפע שהקדוש ברוך הוא מזרים אלייך, בזיווג, בריאות, פרנסה, נחת .....בנות תדפיסו ותשמרו לערב החג .תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה, אמן.
קרא עוד...
יום בריאת העולם - כה' באלול . וכתוב בספר אשי ישראל לחודש אלול ביום כה' באלול להזהר בו ולקדשו ביותר, ולהזהר מכעס במיוחד, שכן הם ימי חסד שעוטפים אותנו ברחמים שלמים, וכה' באלול היה יום ראשון לששת ימי בראשית שנברא בו אור החסד, וטוב לאכול דברי מתיקה ולהרבות בצדקה, אחרי הסעודות להגיד ברכת המזון בכוונה, ולאכול לחם ובשר, וממשיך ואומר ותדליק אתה \ או אשתך חמישה נרות כנגד חמישה אור של חסד. ממליצה לכולן לקרוא כמה ימים לפני יום שישי ואם יש שאלות לשאול {תדפיסי שהתפילות יהיו לך מוכנות} שלא נכשל ולא נכשיל , אמן.
קרא עוד...
אֵל נוֹרָא עֲלִילָה אֵל נוֹרָא עֲלִילָה הַמְצִיא לָנוּ מְחִילָה בִּשְׁעַת הַנְּעִילָה שערי השמיים נפתחים עלינו ועל כל עם ישראל עצה טובה לזכות בדין - לקרוא ולהגיד בפה ובלב שלם ולהפיץ הלאה."ריבונו של עולם הריני מוחלת לכל מי שדיבר כנגדי ומבקשת שלא יענש שום אדם בסיבתי והריני מבקשת ממך שתתן בלב כל מי שדיברתי כנגדו ושחטאתי לו שימחול לי" !!!
קרא עוד...
אמר ר' ישמעאל כל האומר בקשה זו בכל יום פניו מזהירות ואימתו מוטלת על הבריות וכל החלומות שלו מהוננים ותורתו תהיה משתמרת בלבו כל ימי חייו ועונות נעוריו נמחלים לו וינצל מיצה"ר ומלשון הרע ומפגע רע ומחיות רעות ומליסטים ומנחשים ומעקרבים ומרוח רעה ומן השדים ומן המזיקין ומכל האויבים ומכל השונאים אותו וירוויח במשא ומתן שלו - וכן א"ר ישמעאל אני ור' עקיבא ערבים אני שיהיה לו חלק טוב בעולם הבא כדכתיב: להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם אמלא:וזאת התפילה צריך לאמרה בכוונה נכונה בכל יום אחר תפילתו וה' יקבל תפילתו אכי"ר.
קרא עוד...
הקדוש ברוך הוא יכול ורוצה לתת לנו שפע של טובה וברכה! נותן לנו את המפתחות לקבל את כל הישועות! השבת זה המפתח שיפתח לנו את שערי הברכות והישועות משתלם לך להקדיש כמה רגעים, החיים אחרי שתקראי יראו אחרת , בדוק!
קרא עוד...
(מובא מ"ספר תחינות בלשון הקודש")
קרא עוד...
{מובא מ"ספר תחינות בלשון הקודש")
קרא עוד...
טוב ורצוי להדליק נר לכבוד הצדיק ולבקש מהקב"ה בזכות הצדיק כל מה שרוצים
קרא עוד...
תענית אסתר: כל סגולות היום והלילה מדוע יש שקמים בעלות השחר של תענית אסתר? איזה מזמור נוהגים לומר במהלך הסעודה שאחרי, ומה מבקשים בפורים? הכל על סגולות היום אופי הימים הללו מוגדר במגילה כ"ימי משתה ושמחה", "ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים". חז"ל מונים ארבע מצוות החלות בפורים קריאת מגילת אסתר בליל החג ובבוקרו, כחלק מפרסום הנס, והודאה על ההצלה. גם נשים מחויבות בקריאת המגילה, משום שגם הן ניצלו בנס הפורים, ועל ידי אישה נעשה הנס. סעודת פורים - משתה ושמחה. כנאמר במגילה, ימי פורים נקבעו להיות "ימי משתה ושמחה". בתלמוד (מסכת מגילה) נקבע שבפורים חייב אדם לאכול סעודה ביומו של החג ולשתות בה יין; נקבע כי על אדם להשתכר "עד שלא ידע בין 'ארור המן' ל'ברוך מרדכי'". דעות שונות נאמרו בשאלת מידת חיוב ההשתכרות, ויש אף פוסקים אשר סברו כי מצווה זו נדחתה מהלכה. משלוח מנות איש לרעהו. מלשון הכתוב במגילת אסתר "משלוח מנות איש לרעהו" כאשר המילה "מנות" בלשון רבים, והמילה "רעהו" בלשון יחיד, למדו חז"ל שעל כל אדם לשלוח לפחות שתי מנות לאיש אחד. מתנות לאביונים. לפי ההלכה יש לתת לשני אביונים, שתי מתנות, או סכום כסף שאפשר לקנות בו דברי אכילה זמינים. הרמב"ם מציין כי "מוטב לאדם להרבות במתנות לאביונים מלהרבות בסעודתו".
קרא עוד...
מובא בספרים הקדושים בשם ר' מנחם מנדל מרימינוב זצוק"ל, סגולה מיוחדת לפרנסה, לקרוא את "פרשת המן" שניים מקרא ואחד תרגום ביום השלישי בשבוע בו קוראים פרשת בשלח. "הנני ממטיר לכם לחם מן השמים", שנאמר בתה' "פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון". לפי הירושלמי, בברכות יש לומר את פרשת המן מדי יום: "כל האומר פרשת המן בכל יום, מובטח לו שלא יתמעטו מזונותיו".
קרא עוד...
הסגולה לפרנסה לקרוא את פרשת המן ביום שלישי בשבוע שקוראים בשבת פרשת בשלח, שניים מקרא ואחד תרגום. מה הכוונה?לקרוא פעמיים כל פסוק שבטור הימני - פרשת המן ופעם אחת תרגום אונקלוס.בטור השמאלי.
קרא עוד...
כתוב בספר הקנה (דפוס וילמשדארף דף י"ז הגהה): כל המתפלל תפלה זו בכל יום {רצוי בשעות היום } לא ישלוט בו שום פגע רע .. אין להוציא מהפה את שמות הקודש המופעים בסוגרים, אלא לכוון במחשבה בלבד!{לקרוא בלב }
קרא עוד...
תפילה וסגולה נפלאה שחיבר הגה"ח רבי אהרן יוסף לוריא, מחבר הספר "עבודת הפנים", וכתב שהיא סגולה נפלאה, בדוקה ומנוסה, למי שיש לו בקשה, שיאמר תפילה זו שלש פעמים "ויועיל לו".
קרא עוד...
התפילה מתאימה לכל ימות ורגעי השעה והשנה ובפרט בימים הקדושים של תשובה.
קרא עוד...
"חל עלינו חובת התפלה ובקשה להשם יתברך בכל צרכינו, כי הכל מאתו יתברך על כן בכל מה שיצטרך האדם בכל עת ובכל שעה, ירגיל על לשונו תפלה קצרה להשליך על ה' יהבו. ובעת הפעולה יאמר בכל צרכיו "לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה, רבון העולמים הצליח דרכי כי מאתך הכל", וכו'. וביותר צריך זירוז להתפלל שיהיה לו זרע כשר עד עולם, ואגב כל צרכיהם וזיווגם, מה' יצא הדבר. ולבי אומר: שעת רצון לתפלה זו בערב ראש חודש סיון, הוא החודש שבו נתנה התורה, ואז נקראים 'בנים לה' אלקינו'."
קרא עוד...
קרא עוד...
תפילה מתוקה מדבש ומרגשת במיוחד לפני התחלת בישולים ואפיה לכבוד שבת קודש, לא מכירה את מקור התפילה , אולי נכתבה ע"י אשה בעילום שם, בכל מקרה את התפילה קבלתי לפני הרבה שנים מאשה צדקת שחילקה לזיכוי הרבים.
קרא עוד...
תפילה לדון לכף זכות
קרא עוד...
01:18 (01/08/11)
תפילה לשלום בית נחוצה ומועילה , הלואי ותהיה התפילה הזו שגורה בפינו תמיד, מסוגלת מאד לאומרה בזמן לישת הבצק ולפני הפרשת חלה ובזמן האפיה, כלומר להגיד את התפילה שלוש פעמים , בשורות טובות וישועות, אמן כן יהי רצון.
קרא עוד...